1

HABITAGE MODULAR SOCIAL

Creació d`habitages socials asequibles, adaptables i sostenibles, sempre que es pugui establir un conveni a tres bandes, organisme públic, inversor i Social House.

2

LLOGUER SOCIAL

Gestionem habitage social a través d'organismes públics i empreses del tercer sector.

3

CONDOMINIS. "VILLA DOMUS"

Construïm condominis d‟integració social amb un model innovador d`habitatge social, que fomenta l`autoocupació i la formació dins del propi condomini, com a principal mesura d`inclusió.

4

DETECCIÓ DE INTERVENCIÓ DE REATLLOJAMENT

Intervenció d´una promoció inacabada amb ocupació il·legal. Estudi i identificació de les intervencions, proporcionades pels ajuntaments, per contactar amb els propietaris i aconseguir una cessió d'ús, destinant-los a habitatges de lloguer social.

5

REATLLOJAMENT TEMPORAL I DEFINITIU

1. TEMPORAL: En contacte amb els tècnics de serveis socials, preparem el reallotjament de les famílies o persones, durant el temps necessari per solucionar el problema de l'infrahabitatge. 2. DEFINITIU: Un cop acabada la promoció, s'inicia el trasllat i el reallotjament definitiu, amb el compromís, per part de les persones o famílies, del pagament d'un lloguer social acordat amb l'ajuntament.